Přinese nová koncepce sportovní politiky řešení problémů českých sportovců?

Vláda tento týden schválila novou Koncepce sportovní politiky ČR pro roky 2016 až 2025.
Jako hlavní cíl si paní ministryně školství vytyčila zlepšení podmínek pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby odpovídaly významu pro společnost i jednotlivce. Tento úkol musím jednoznačně podpořit a paní ministryni pochválit. Vždyť poslední koncepce sportu je již více jak 5 let stará a od té doby se v oblasti sportu mnohé změnilo. Nové trendy, změny v aktuálních potřebách a samozřejmě i vyhlídky sportu v ČR.
Já sám jsem již před rokem, na počátku svého senátního působení, zorganizoval velkou odbornou diskusi v podobě kulatého stolu, která byla vyvrcholením mnohých setkání a jednání s odborníky sportovní oblasti a na které se sešla celá řada významných osobností sportovního světa.
Výsledkem tehdejší debaty a mých dalších, stále i dodnes pokračujících snah, je několik důležitých doporučení a kroků pro budoucnost českého sportu.
Za klíčové považuji především definování dlouhodobých priorit, což dá se říci i splňuje zmíněná, vládou přijatá koncepce sportu, avšak chybí mi stanovení konkrétních, jasně definovaných cílů pro rozvoj sportu v ČR. Hlavním cílem pro nás pro všechny a pro ministerstvo školství, jako garanta obzvlášť, musí být podpora dětí a mládeže v podobě všeobecně dostupnému sportu. V rámci kulatého stolu jsme se jasně shodli na prioritě vytvoření funkčního, efektivního modelu, který by umožňoval mládeži více sportovat. Vytvoření motivujících podmínek pro trenéry a sportovní instruktory nebude jistě jednoduché, obzvlášť v době, kdy většina z těchto lidí trénuje zdarma a věnuje se dětem ve svém volném čase. V dokumentu MŠMT jsem bohužel nenašel konkrétně rozpracované nástroje, avšak mezi zmiňovanými strategickými cíli koncepce lze vytušit podporu vytváření podmínek pro zvyšování sportování dětí a mládeže.
Materiál také zmiňuje fakt, že kritickým faktorem úbytku až ztráty spontánních pohybových aktivit dětí je věk 5 až 10 let. V té souvislosti si ministerstvo vytyčuje, že v následujícím období je nutné zpracovat taková opatření, která povedou ke zvýšení odborného vedení dětí ve sportovní činnosti. Tak nezbývá než doufat, že se to podaří... :-)
Další z úkolů a problémem, o kterém se také dlouhodobě hovoří, je nedostatečná a zastaralá sportovní infrastruktura. MŠMT si v koncepci klade za cíl vytvořit metodiku pro obce a města, která bude reflektovat současné poznatky o trendech ve sportovních aktivitách a sportovních zařízeních, zejména s ohledem na výstavbu veřejných areálů a městských sportovišť a jejich provoz. Opět nelze než pochválit za snahu postavit se čelem problému, ovšem najít řešení a hlavně dostatek financí, bude tvrdým oříškem. Nejsem si úplně jist, zda v tomto ohledu splní očekávání úkol, který dává novela Zákona o podpoře sportu obcím a krajům a to povinnost, zpracovávat akční plány rozvoje sportu včetně jejich finančního zajištění. V tomto smyslu bych cestu viděl spíše ve vícezdrojovém financování včetně daňové asignace a vytvoření zákonných podmínek pro společenskou odpovědnost firem.
V neposlední řadě bych rád zdůraznil tu část materiálu, věnující se podmínkám naplnění koncepce. Ministerstvo zde přímo říká, že základní podmínky rozvoje sportu nemohou vytvořit spolky či samotní sportovci, je to úkolem sportovní politiky. S tezí, že pevné základy systémové podpory sportu je nutné vybudovat na adekvátním institucionálním zajištění sportu, musím jednoznačně souhlasit. Závěrem bych k tomu dodal jen to, co již zaznělo na našem setkání před rokem, prioritou je vytvoření samostatné kapitoly pro sport v rámci státního rozpočtu a vznik nového Ministerstva sportu s jasnými kompetencemi a rolí v oblasti podpory jednotlivých oblastí sportu (děti a mládež, handicepovaní, reprezentace, apod.) včetně dostatečného personálního posílení.
Pan premiér i paní ministryně si kladou dlouhodobý cíl v podobě 1% ze státního rozpočtu pro sport. Jde přesně o číslo, které požadovala skupina odborníků v rámci našeho loňského kulatého stolu. Věřme tedy, že nezůstane jen zbožným přáním a stane se v roce 2020 skutečností.

Ivo Valenta
slovácký senátor