Senátor Valenta k vinařskému zákonu: Nesmíme s vaničkou vylít dítě!

Projev slováckého senátor Ivo Valenty k novele vinařského zákona během pléna Senátu dne 14. prosince 2016

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych zde ještě nad rámec své zpravodajské zprávy uvedl za sebe několik poznámek týkajících se hlavních problematických bodů předložené novely vinařského zákona, ke kterým bych v případě, že by nebyl schválen návrh na zamítnutí, chtěl předložit pozměňovací návrhy tak, aby byla ze zákona odstraněna ta nejpalčivější a nejkontroverznější opatření.  
Návrh novely vinařského zákona lze vnímat jednoznačně pozitivně v části týkající se nových pravidel pro výsadbu nových vinic a obnovu stávajících vinohradů.
Nepochybně je do jisté míry žádoucí i zpřísnění pravidel pro obchodování s nebaleným vínem a pro dovoz vína ze zahraničí, zavedení nových informačních povinností a zveřejňování údajů týkajících se vinných produktů v místě nabídky s cílem lepší informovanosti spotřebitelů. Jsem přesvědčen, že pro eliminaci černého trhu s vínem, pro zabránění jeho falšování, pro zvyšování úrovně kultury konzumace vína je třeba přijmout určitá opatření a zavést nové kontrolní nástroje, neboť to je v zájmu našich domácích producentů vína, soukromých vinařů z moravských, ale také z českých vinařských oblastí.
Na druhou stranu je třeba si položit otázku, zda všechna navržená opatření jsou nezbytná, zda jsou zcela v souladu s principem proporcionality, zda nejsou nadbytečně přísná a zda ve výsledku některá z nich nepovedou k přílišné restrikci svobody trhu a svobody podnikání a nedoplatí na ně nejen podvodníci, ale také řada slušných a poctivých podnikatelů a obchodníků s vínem. A v tomto ohledu shledávám některá z navržených opatření jako nepřiměřená.
Jsem přesvědčen, že stát by měl získat větší kontrolu nad dovozem vína ze zahraničí, proto lze souhlasit s novými informačními povinnostmi dovozců a rovněž s určitou časovou lhůtou pro možnost kontroly ze strany Inspekce. S čím se však nelze zcela ztotožnit je regulace týkající se charakteru provozoven pro prodej sudového vína spotřebitelům. Umožnění tohoto prodeje výhradně v provozovnách výrobců a nebo tzv. příjemců, což jsou kategorie, s nimiž jsou spojeny nemalé administrativní a jiné nároky, by znamenalo v důsledku likvidaci tisíců maloobchodních prodejen a živností, které dnes sudové víno prodávají. V těchto případech jde totiž velmi často o provozovny, které nejsou schopny z kapacitních důvodů dostát novým nárokům, které jsou na výrobce a příjemce víny zákonem kladeny. Proto se domnívám, že by bylo vhodné, aby zákon i nadále umožňoval prodej sudového vína mimo režim provozovny výrobce či příjemce a aby byla zároveň racionalizována nová definice malého množství prodaného vína, která se týká právě maloobchodu.
Zároveň se domnívám, že novela vinařského zákona novou kategorizací výrazně znepřehledňuje produkty tzv. nebaleného vína rozdělením na sudové, rozlévané a čepované. Jeví se jako nelogické, že některé z těchto kategorií lze prodávat k bezprostřední spotřebě na místě, jiné nikoliv, a že každý z těchto produktů by měl být prodáván z různých obalů. Tato komplikace dle mého názoru povede daleko spíše než k eliminaci tzv. černého trhu s vínem k dalším podvodům a obcházení zákona. Vzhledem k tomu, že není zcela jednoduché ve lhůtě stanovené pro projednávání zákona v Senátu zpracovat úpravu vhodnější, chtěl bych navrhnout alespoň drobnou úpravu, která situaci zjednoduší, a to aby i v případě sudového vína byla umožněna bezprostřední konzumace v místě provozovny.
V průběhu projednávání zákona v Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh, který ze zákona vypustil povinné označení provenience hroznů vinné révy na přední etiketě. Naopak byla zavedena povinnost tzv. záklopky s trikolorou u tuzemských vín. Ani tato změna se mi nejeví jako vhodná, neboť údaj na přední etiketě je pro zákazníky zjevnější a přístupnější, proto se domnívám, že by bylo vhodné vrátit se k původnímu znění navrženému vládou.
Novela vinařského zákona představuje poměrně zásadní zásah do trhu s vínem a vyžaduje si delší časové období na adaptaci dotčených subjektů na jednotlivé nové povinnosti. Z tohoto důvodu se mi jeví navržená dvouměsíční legisvakanční lhůta jako nepřiměřeně krátká a domnívám se, že by měla být prodloužena. A proto posledním mým návrhem bude odložení účinnosti celého zákona o jeden rok.
Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že plně rozumím snaze předkladatelů radikálním způsobem zasáhnout podvodníky a ty, kteří falšují, ředí či jinak upravují víno těch nejlevnějších kategorií. Stejně jako při každé regulaci, i v tomto případě však platí, že musíme dbát o to, abychom s vaničkou nevylili i dítě. Je třeba si uvědomit, že všichni ti, které chceme tímto zákonem přimět k novým povinnostem, v posledních měsících a letech byli již zatíženi mnoha jinými bariérami v podnikání, nejnověji zejména elektronickou evidencí tržeb. Ta mimochodem část problémů s trhem s vínem také sama o sobě řeší, neboť také dostává tento trh určitým způsobem pod kontrolu.
Zároveň nelze opomíjet ani argument, že žádné podvody nevymizí pouhým zpřísněním pravidel, protože ta se dají vždy obejít. Za daleko důležitější považuji, aby bylo přísně kontrolováno jejich dodržování a postihováno jejich porušování.
Z uvedených důvodů proto podporuji návrh na zamítnutí zákona, a pokud tento návrh nebude schválen, chtěl bych vás poprosit o podporu pozměňovacích návrhů k otázkám, o nichž jsem se zde zmínil. V některých případech se jedná o návrhy změn, které se již v průběhu legislativního procesu objevily, jsou dle mého názoru racionální a umožní, aby dopady novely nebyly nadbytečně přísné. K pozměňovacím návrhům se případně přihlásím v podrobné rozpravě.


Ivo Valenta
slovácký senátor