Dopis ministrovi vnitra ve věci situace v obci Podolí

Vážený pane ministře,
 rád bych Vás požádal o okamžitý zásah Ministerstva vnitra ČR v obci Podolí u Uherského Hradiště. Situace v obci je velmi nepřehledná, a to, co je podstatné a ohrožující občany obce, je skutečnost, že obec je paralyzována a nevykonává své základní funkce dle zákona o obcích, úřad je občanům nedostupný, a obec nerealizuje ani své základní úkoly jak v oblasti samosprávy, tak státní správy. 

Hrozí tedy škody, jejichž rozsah a dosah nelze odhadnout, a Ministerstvo vnitra ČR údajně čeká na podnět obce, aby mohlo vyhlásit nové volby. To by mohlo ad absurdum znamenat, že bude čekat několik měsíců až let. Část členů zastupitelstva odstoupila, náhradníci se vzdali práva nastoupit do funkce zastupitele, jediné jisté je tedy to, že v obci se musí konat nové volby. Do této doby ale obec musí fungovat, což se neděje, a to přesto, že jeden až dva zastupitelé údajně zůstali ve funkci. 

Přesto, že zákon o obcích uvažuje o ustanovení správce jen ve dvou případech, z nichž ani jeden doslovně na situaci v Podolí nedopadá, zastávám názor, že za použití analogie by za dané mimořádné situace v obci mělo Ministerstvo vnitra ČR ustanovit správce i v případě, který nastal dnes v obci Podolí, a to z důvodu řádného výkonu veřejné správy a ochrany majetku obce, a na základě vlastních zjištění vyhlásit okamžitě nové volby.   

Podle mých posledních informací je obecní úřad uzamčen, nikdo nevykonává žádnou agendu, nepracuje se s rozpočtem obce, a občané nemají kde se dovolat nápravy. Kontaktovali Krajský úřad Zlínského kraje, ale zde došlo jen k dílčí komunikaci o mandátech členů zastupitelstva, kdy není ani postaveno na jisto, kolik zastupitelů vlastně zůstalo nakonec ve funkci - v každém případě je to méně než tři, a nové volby být dle zákona musí. Má poslední informace je ta, že mandát si ponechala pouze jedna členka zastupitelstva, ovšem tento výklad údajně není jediný. 

Jako senátor mohu jen vyslovit údiv nad tím, že taková situace ihned nevyvolá ze strany státu odpovídající reakci, a o tuto si Vás dovoluji požádat, neboť situace je akutní.    

Z mého pohledu by mělo dojít ihned: 
a)    k jasnému závěru Ministerstva vnitra ČR ohledně mandátů členů zastupitelstva, 
b)    k okamžitému ustanovení správce obce s cílem zabránit možným škodám a zajištění výkonu veřejné správy na území obce,
c)    k vyhlášení nových voleb ze strany Ministerstva vnitra ČR na základě zjištění informací o zákonných předpokladech vlastní činností

Pokud hovořím ihned, mám na mysli horizont hodin. Situace je skutečně vážná a akutní, a proto Vás žádám touto formou o aktivitu státu.

Děkuji za Vaši ochotu a těším se na další spolupráci. 

S pozdravem

Ivo Valenta, senátor