Senátor Valenta: Změna procesu zkrácení nočního klidu je vítězstvím byrokratismu

Počínaje sobotou 1. října 2016 vstoupí v platnost novela přestupkového zákona, která mj. zpřísňuje pravidla pro zkracování zákonem vymezené doby nočního klidu. Tato změna vyvolala velkou vlnu kritiky zejména proto, že oklešťuje obce v jejich svobodě a hlavně flexibilitě rozhodování o výjimečných situacích, kdy může být noční klid narušen. A přestože Ministerstvo vnitra, které je autorem této změny, od chvíle, kdy tato otázka začala rezonovat ve veřejném prostoru, klidnilo emoce s tím, že změna není nijak radikální, že neohrozí organizaci zábav a oslav a že se vše vysvětlí po vydání příslušných pokynů, pouhých několik dní před účinností této změny nelze říct, že by bylo jakkoliv jasněji a že by všemožné akce v našich obcích a městech nebyly ohroženy černou hodinkou pod pohrůžkou sankcí.
Přestupkový zákon nově dle výkladu Ministerstva vnitra stanoví, že noční klid může být narušen pouze v případech, kdy to dovolí obecním či městským zastupitelstvem schválená obecně závazná vyhláška. Ta by měla obsahovat buď taxativní výčet přesných termínů, nebo datovatelných období nebo událostí, které jsou s ohledem na místní zvyklosti předvídatelné. V praxi si to ministerští úředníci představují tak, že zastupitelstvo obce či města se jednou do roka usnese nad příslušnou obecně závaznou vyhláškou, do které zanese všechny očekávatelné události. Cokoliv, co bude nahodile vybočovat z této vyhlášky pak bude muset být dodatečně doplněno opět hlasováním zastupitelstva, nebo se zkrátka neuskuteční.
Za nově formulovaným ustanovením přestupkového zákona i za výkladem, který Ministerstvo vnitra publikovalo v průběhu září nelze bohužel, stejně jako v mnoha minulých případech, nevidět nic jiného než úřednické rozhodnutí činěné od stolu a bez znalosti praxe. Je sice hezké, že byla vyvrácena prvotní obava, že obce pozbydou pravomoc rozhodovat o výjimkách z režimu nočního klidu, a že jim ministerstvo poskytlo návod „jak na to“, a to včetně příslušného vzoru vyhlášky (metodika je dostupná zde http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-26.aspx). Zcela mimo realitu je však představa, že obecní zastupitelstvo schválí jakýsi definitivní seznam, že snad nenastanou momenty, kdy by bylo nezbytné jej v průběhu roku ze dne na den doplnit, a že pokud takové momenty nastanou, bude možné vše zprocesovat tak, aby se daná událost mohla uskutečnit v souladu s tímto zákonem.
Dlouhodobě zastávám názor, že ministerským úředníkům by neuškodilo, kdyby občas vycestovali ze svých „slonovinových věží“ za hranice Prahy a seznámili se s každodenní praxí fungování samospráv i v těch nejmenších obcích v těch nezapadlejších koutech naší země. Zjistili by, že každodenní život je mnohem složitější, pestřejší a nevyzpytatelnější, než jak si jej od stolu projektují do strohých paragrafů a metodických pokynů. Zjistili by, že hudební koncerty, festivaly, oslavy sportovních úspěchů národních reprezentací, ale i místních sportovních klubů, a v neposlední řadě i různé rodinné akce, svatby atp. nejsou událostmi, které musí být nezbytně známy s ročním předstihem. A že při takových akcích může dojít k narušování nočního klidu, to se rozumí samo sebou. Svolávat pro každou takovou příležitost zastupitelstvo a schvalovat novelizaci zmíněné vyhlášky mnohdy v řádu několika dní, je jednak nesmyslné a zároveň neskutečně těžkopádné, komplikované až nemožné.
Starostové a zastupitelé menších obcí mi jistě dají za pravdu, že periodicita jednání jejich zastupitelstev rozhodně není v řádu několika týdnů a že se schází ve chvíli, kdy se nashromáždí běžná agenda, kterou je třeba vyřešit, nebo kdy jde o nějaké zásadnější strategické rozhodnutí. Schválení zkrácení doby nočního klidu k takovým rozhodnutím ale ani v nejmenším nepatří a to, že o tomto nyní budou muset rozhodovat všichni zastupitelé, je pro mě projevem nedůvěry ve starosty, kteří jako by snad nebyli schopni posoudit, zda je akce v zájmu místních obyvatel, nebo není.
Změna v rozhodování o zkrácení doby nočního klidu je bohužel další z řady těch změn, které obcím a městům přidělávají starosti navíc. Opět se tak ukazuje, že současná vláda namísto, aby samosprávy odbřemeňovala, staví jim do cesty stejně jako podnikatelům stále více překážek a povinností. Tento trend, kdy vítězí byrokratismus, státní direktiva a rigidita, nemůže vést k ničemu jinému, než k obcházení pravidel. Vůbec bych se nedivil šalamounským řešením, kdy si obce začnou preventivně schvalovat zkrácení nočního klidu po celé léto a každý páteční a sobotní večer. Myslím si, že by to byla ta správná odpověď na tuto nesmyslnou regulaci.

Ivo Valenta
slovácký senátor